Volebný program Dáriusa Krajčíra

DOPRAVA

Doprava je neuralgickým bodom hlavného mesta Bratislavy nevynímajúc Devínsku Novú Ves. Mnohé riešenia sme realizovali za uplynulé 4 roky v našej réžii, najmä opravy miestnych komunikácií, či chodníkov. Väčšie infraštruktúrne projekty sú kompetencii hlavného mesta a orgánov verejnej správy, pod ktoré spadá kompetenčne riešenie dopravy a s ktorými intenzívne hľadáme možnosti zlepšenia dopravnej situácie v našej mestskej časti. 

Ciele ktoré sa mi podarilo spoločne s vami realizovať alebo ich práve realizujeme

 • Za 4 roky sme zrekonštruovali desiatky kilometrov miestnych komunikácií
 • Obnovili sme viac ako tridsať kilometrov chodníkov v našej mestskej časti. 
 • Úspešne sa Devínska Nová Ves spolu s magistrátom pustila do projektu turbookružnej križovatky Eisnerova, ktorá výrazne pomôže zlepšiť situáciu v doprave v našej mestskej časti po jej dokončení. 
 • Zrevitalizovali sme a zrekonštruovali Istrijskú ulicu, zostáva nám už iba chodník od Mýtnice smerom k Eisnerovej ulici, ktorí je poslednou časťou realizácie obnovy tejto komunikácie
 • Vyriešili sme po vzájomnej dohode s VW dopravu ich zamestnancov, ktorí zaťažovali linky MHD v našej mestskej časti. Cestovanie zamestnancov vlastnou zmluvnou dopravou sa osvedčilo v praxi
 • Výrazne sme posilnili a zhustili trasovanie liniek MHD nielen počas najsilnejších pracovných dní, ale aj vo večerných hodinách, či sviatočných a prázdninových obdobiach.  Nové prístrešky zastávok MHD. Už jazdia po DNV dlhé nové autobusy 20 a 29
 • V oblasti cyklodopravy sme začali výraznou osvetu a motiváciu. Motivujeme deti, aby chodili bicyklami a okrem cyklostojanov v uliciach sme inštalovali aj stojany na bicykle pri školách. Zriadili sme požičovňu bicyklov. Inštalovali sme cyklosčítače –  aby sme vedeli zistiť, koľko ľudí sa pohybuje na bicykloch, nielen cez víkend.
 • Zvyšujeme  bezpečnosti komunikácií, čím vytvárame podmienky na využívanie nemotorovej dopravy: osádzame spomaľovače, znižujeme rýchlosť na komunikáciách, inštalovali sme merače rýchlosti, ktoré spomaľujú autá, osadili sme dopravné značky.

Ciele, na ktorých realizácii pracujem:

 • Vyriešenie dopravnej situácie na Opletalovej ulici je mojou prioritou aj prioritou mestskej časti. Napojenie VW a Priemyselného parku BA-DNV na obchvat je jediné možné vyriešenie dopravnej situácie v časti Kolónia, keďže čiastkové riešenie v posledných rokoch nepriniesli výraznejšie zlepšenie stavu. Riešenie tejto situácie koordinujeme spoločne s magistrátom hl. mesta, nakoľko je táto komunikácia v ich správe a rokovaniami so štátnou správou a jej orgánmi pri zaradení tohto projektu k prioritám cestnej infraštruktúry na Slovensku a v meste Bratislava. 
 • Riešenie parkovacej politiky spoločne s celou Bratislavou – PAAS, nakoľko sa jedná o situáciu, ktorá sa dotýka celej Bratislavy komplexne a riešime ju spoločne s magistrátom hlavného mesta.  Podobne nové parkovacie miesta tvoríme spoločne s novým Centrálnym námestím, ktoré je spoločný projekt našej mestskej časti a magistrátu hlavného mesta.  
 • Vlaková zastávka – Vybudovanie vlakovej zastávky za budovou OC Glavica
 • Cyklotrasa cez Bory do Dúbravky –  Projektová dokumentácia je pripravená so všetkými dokumentmi pre územné aj stavebné konanie. Samotná príprava projektu je náročnejšia, ako jeho realizácia najmä pre rôzne vlastnícke pozadie pozemkov pod cyklotrasou a jej financovaniu spolu s magistrátom. Mojim cieľom je v najbližšom volebnom období pristúpiť k realizácii projektu po zavŕšení územného a stavebného konania. 

TRANSPARENTNOSŤ

Len transparentná a otvorená samospráva, ktorá hospodárne a efektívne vynakladá prostriedky obyvateľov pre rozvoj mestskej časti a skvalitnenie života Devínskonovovešťanov, môže byť zárukou dobrého fungovania veci verejných, ktoré sa týkajú každého z nás. Transparentná samospráva je dnes samozrejmosťou v Devínskej Novej Vsi, nie sľubom ani požiadavkou. Výrazne sa zlepšila aj komunikácia obyvateľov so samosprávou cestou priamych a pravidelných stretnutí. 

Ciele ktoré sa mi podarilo spoločne s vami realizovať alebo ich práve realizujeme

 • Transparentné nakladanie prostriedkov z rozpočtu našej mestskej časti je verejnosti kedykoľvek dohladateľné na stránkach Devínskej Nove Vsi, kde sú zverejňované všetky druhy zmlúv uzavreté našou samosprávou aj s výsledkami hospodárenia našej mestskej časti. 
 • Za 4 roky môjho pôsobenia nebolo žiadnymi kontrolnými orgánmi štátnej a verejnej správy konštatované akékoľvek pochybenie našej mestskej časti pri vynakladaní prostriedkov z rozpočtu Devínskej Novej Vsi. 
 • Náš návrh občianskeho parlamentu sa v trochu inej forme dostal do zákona č. 369 o obecnom zriadení.  Vytvorili sme rady seniorov a rady mládeže v DNV.
 • Pravidelné stretnutia  organizované s obyvateľmi je možné dohľadať v kalendári starostu na webe a stali sa vyhľadávanou komunikačnou platformou obyvateľov Devínskej Novej Vsi s vedením samosprávy
 • Všetky nákupy v Devínskej Nove Vsi sú realizované zákonnou cestou cez verejné obchodné súťaže, do ktorých sa môže prihlásiť ktokoľvek, kto spĺňa podmienky a sú pravidelne zverejňované, pričom rovnako postupuje hl. mesto.

BEZPEČNOSŤ

Bezpečnosť a čistota našej Devínskej Novej Vsi je základným predpokladom na jej dobré fungovanie. Bezpečný domov nám dáva pocit istoty, čoho dôkazom je aj to, že ho mnohí berieme ako samozrejmosť v Devínskej Nove Vsi. Čo žiaľ neplatí všade v hlavnom meste. Preto som rád, že naša mestská časť je jedna z najbezpečnejších v Bratislave a stále pracujem na tom, aby tomu tak bolo aj v budúcnosti. Som hrdý najmä na naše Dohľadové centrum ktoré sa v praxi už mnohokrát osvedčilo a prispelo k zníženiu mnohých prejavov drobnej kriminality a pomohlo Devínskonovovešťanom keď to najviac potrebovali.  

Ciele ktoré sa mi podarilo spoločne s vami realizovať alebo ich práve realizujeme

 • Zriadili a vybudovali sme Dohľadové centrum s nepretržitou 24 hodinou službou, ktoré sa osvedčilo pri prevencii a predchádzaní kriminality a obyvatelia jeho služby pravidelne využívajú. Taktiež naše Dohľadové centrum slúži ako operačné stredisko pri koordinácii a zbere pomoci pre regióny zasiahnutými živelnými katastrofami v Chorvátsku, či Česku, alebo vojnou zasiahnutých ľudí na Ukrajine
 • Sme jedna z najbezpečnejších mestských častí Bratislavy, napriek blízkosti veľkých priemyselných prevádzok s veľkým pohybom aj zahraničných pracovníkov. Mojou prioritou je naďalej pracovať na bezpečnosti Devínskej Nove Vsi, aby tomu tak bolo aj v budúcnosti. 
 • Osadili sme na viacerých kritických miestach v Devínskej Novej Vsi dopravné zrkadlá, medzi inými na kritickom mieste vyústenia ulíc zo sídliska na Eisnerovu ulicu
 • Zlepšili sme viaceré označenia prechodov pre chodcov a osvetlili sme ich, najmä na najvyťaženejších miestach pri supermarkete Kraj, či oproti terase Milana Marečka

Ciele, na ktorých realizácii pracujem:

 • Na jeseň tohto roku má byť vytvorená stanica mestskej polície a sme v pokročilých rokovaniach s Ministerstvom vnútra SR a Policajným zborom o zriadení policajnej stanice v DNV

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Kvalitné životné prostredie, zeleň a čistota našej mestskej časti je to, čo robí našu Devínsku Novú Ves pekným a príjemným miestom pre život nás všetkých. Počas posledných rokov sme zriadili zberný dvor pri mestskej príspevkovej organizácie Denova, ktorá sa stará o čistotu a zeleň v Devínskej Novej Vsi a pribudlo viacero kontajnerov na zber a separovanie odpadu. Podobne sa nám podarilo opäť zazelenať mnohé parky, záhony a verejné priestranstvá v našej metskej časti. 

Ciele ktoré sa mi podarilo spoločne s vami realizovať alebo ich práve realizujeme

 • Zriadenie Zberného dvora pri mestskej príspevkovej organizácii Denova, ktorá sa stará o čistotu, zber a separáciu odpadu a zeleň v našej mestskej časti 
 • Revitalizácia Vodnej nádrže Mlynská ( rybník) a okolia na rekreačné a športové účely pre Devínskonovovešťanov, druhá etapa revitalizácie sa bude týkať jej okolia
 • Zlepšili sme čistotu verejných priestranstiev a zimnú údržbu– systematické pravidelné kontroly, zlepšenie systému upratovania a údržby, doplnenie smetných košov, doplnili sme aj koše na psie exkrementy
 • pribudli kontajnery na zber drobného elektroodpadu a mnohé iné
 • Strom do každej ulice – vysadili sme niekoľko stoviek stromov a okrasných drevín a revitalizovali rastúcu zelene s pravidelnými kontrolami a kosením
 • Zrevitalizovanie parku Charkovská s fontánou

ŠKOLSTVO

Kvalitné školy a predškolské zriadenia a dostatok miest v nich pre naše deti z Devínskej Novej Vsi je jedna z mojich priorít v Devínskej Novej Vsi. Podarili sa nám realizovať dôležité investície do rozširovania kapacít základných a materských škôl ako najmladšej mestskej časti Bratislavy. Sme jedna z mála častí hlavného mesta, ktorá kapacitne zvláda počty žiakov a detí v našich školských zariadeniach a Devínskonovovešťania nemusia svoje deti voziť inam a hľadať iné riešenia. 

Ciele ktoré sa mi podarilo spoločne s vami realizovať alebo ich práve realizujeme

 • Zrekonštruovali sme a odovzdali do užívania nové priestory Materskej školy Milana Marečka
 • Rekonštruovali a obnovili sme školskú jedáleň a kuchyňu na Základnej škole I. Bukovčana I. a skvalitnili sme technické vybavenie odborných učební
 • V športovom areáli ZŠ I. Bukovačana pribudlo moderné športové ihrisko pre devínskonovovestskú mládež. 
 • Obnovili sme minifutbalové ihrisko s umelou trávou v športovom areáli pri ZŠ Horova. Novú umelú trávu bude môcť využívať viac ako 150 malých futbalistov z Devínskej Novej Vsi na tréningy počas zimných mesiacov ako aj počas nepriaznivého počasia.
 • V športovom areáli ZŠ Ivana Bukovčana pribudli nové preliezky, kde sa môžu pohybovo a športovo realizovať staršie deti v Devínskej Novej Vsi

Ciele, na ktorých realizácii pracujem:

 • Podarilo sa nám vypracovať kvalitný projekt a získať z prostriedkov Európskej únie finančné zdroje na rozšírenie a rekonštruovanie ZŠ Ivana Bukovčana. Realizácia projektu bude spustená ešte v roku 2022 a s plánovaným ukončením v roku 2023

ŠPORT A TURISTIKA

Ciele ktoré sa mi podarilo spoločne s vami realizovať alebo ich práve realizujeme

 • Dokončená a odovzdaná do užívania vyhliadková veža, ktorá je dnes hodnotená ako jeden z najlepších projektov v Bratislavskom kraji a naše Devínska kobyla sa stala obľúbené miesto na výlet pre mnohých Devínskonovovešťanov a samozrejme Bratislavčanov
 • Opravené a novovybudované detské ihriská a preliezky na ZŠ I.Bukovčana a ZŠ I.Horova + doplniť z Denovy, info. 
 • Nová boulderová (lezecká) stena v Devínskej Novej Vsi
 • Nové workoutové ihrisko v rámci projektu „Dobrý sused“ na Opletalovej ulici

Ciele, na ktorých realizácii pracujem:

 • Viacúčelová športovo-spoločenská hala. Nakoľko ide o náročný projekt, ako administratívne, tak finančne, momentálne máme ňu vyčlenený pozemok a finišujeme so štúdiou jej budúcej podoby. Jej realizáciu predpokladáme v horizonte najbližších rokov

KULTÚRA

Kultúra spája ľudí, komunity, spoločnosť. Je duševnou potravou každého z nás. Vyspelosť kultúry sa ukazuje práve bohatstvom našich tradícií, zvykov, podujatí, koncertov, festivalov, všetkého, robí náš život zaujímavý a pekný. Devínsku Novú Ves sme rozhýbali, rozosmiali, zabavili a je plná života a kultúrnych podujatí. Mojim cieľom je naďalej budovať živú Devínsku plnú príležitosti a možností na všestranný kultúrny a spoločenský život každého Devínskonovovešťana. 

Ciele ktoré sa mi podarilo spoločne s vami realizovať alebo ich práve realizujeme

 • Organizovanie množstva podujatí pre najmenších Devínskonovovešťanov, za všetky spomeniem aspoň Hurá na prázdniny, Mikuláš v Devínskej Novej Vsi, Lampionádu, Deň detí, či Hurá do školy
 • Pripravili sme veľmi veľa hudobných podujatí pre všetky vekové kategórie Devínskonovovešťanov, oldies party, koncerty napr. Sokolov, či Medial Banana.
 • Úspešne pokračujeme v tradíciách organizovania festivalov chorvátskej kultúry v Devínskej Novej Vsi, podobne sa stali pravidlom obľúbené farmárske trhy, jablkové hodovanie, street food festival a mnohé iné
 • v roku 2021 sme dôstojne oslávili aj 570 výročie prvej písomnej zmienky o Devínskej Novej Vsi, s bohatým niekoľko dňovým kultúrnym programom a galavečerom
 • Každý rok investujeme do skrášlenia Vianočnej výzdoby aj Vianočného stromček, pričom je Devínska Nová Ves pravidelne hodnotená v hlasovaní Bratislavčanov ako jedna z najkrajších mestských častí počas Vianoc so svojou vianočnou výzdobou.

Ciele, na ktorých realizácii pracujem:

– V dôsledku známym udalostí, ktoré na dva roky výrazne zasiahli do našich životov, sa posunula rekonštrukcia budovy bývalého kina a revitalizácia jeho okolia. Máme skompletizovanú projektovú dokumentáciu a povoľovacie konania, v druhej polovici roka 2022 bude rozbehnutá rekonštrukcia s plánovaním ukončením v roku 2023. Budovu bývalého Kina plánujeme využiť ako komunitné centrum, ktoré bude slúžiť OZ, kultúre, športu,  a sociálnym potrebám obyvateľov Devínskej Novej Vsi

SOCIÁLNA POLITIKA

Vedieť pomáhať a postarať sa o tých, ktorí to potrebujú, je znakom vyspelosti spoločnosti. Preto som veľmi hrdý na Devínsku Novú Ves, že vie pomáhať nielen svojim obyvateľom, ktorí pomoc potrebujú, ale aj ľuďom v zahraničí postihnutým prírodnými katastrofami, či ľuďom utekajúcim pred vojnou. 

Ciele ktoré sa mi podarilo spoločne s vami realizovať alebo ich práve realizujeme

Zrekonštruovali sme budovu a priestory klubu dôchodcov, pričom sa výrazne zvýšili dispozičné možnosti týchto priestorov pre kultúrne, sociálne a spoločenské aktivity a podujatia pre našich seniorov

Silnejšia sociálna politika MČ – prepojili sme výrazne aktivity Miestneho úradu s dobrovoľníkmi, zapojili mamičky aj seniorov do aktivít a brigád a kultúrne a spoločenského života v Devínskej Novej Vsi

Organizovali sme niekoľko humanitárnych zbierok pre ľudí postihnutých prírodnými katastrofami v Chorvátsku a Čechách a taktiež pomoc ľuďom postihnutých vojnou na Ukrajine. Ukázala sa obrovská solidarita Devínskonovovešťanov pričom najdôležitejšiu úlohu v týchto aktivitách urobil náš Dobrovoľný hasičský zbor v Devínskej Novej Vsi

Organizovali sme niekoľko sociálnych a humanitárnych zbierok pre našich seniorov a rodiny v núdzi, za všetky spomeniem List Ježiškovi, Deň matiek, či Krabice plné lásky pre našich seniorov

Taktiež sme organizovali niekoľko kultúrnych podujatí a projektov pre na seniorov vo forme koncertov, či prostredníctvom miestneho úradu a našich organizácií. 

Počas pandémie sme organizovali pomoc a zbierky pre klientov v DSS Senecio


FINANCIE

Zodpovedné a hospodárenie a nakladanie s finančnými prostriedkami z verejných zdrojov je povinnosťou samosprávy a záväzkom, ktorý je základnou podmienkou fungovania všetkých úloh každej samosprávy. Naša Devínska Nová Ves patrí medzi najzodpovednejšie hospodáriace samosprávy na celom Slovensku s vyrovnaným rozpočtom a takmer žiadnou zadĺženosťou. 

Ciele ktoré sa mi podarilo spoločne s vami realizovať alebo ich práve realizujeme

Devínska Nová Ves hospodári s vyrovnaním rozpočtom na strane príjmov a výdavkov, čo na Slovensku dokáže spomedzi tisícov samospráv len niekoľko a naša štátna správa už vôbec

Stále udržujeme takmer nulovú zadlženosť Devínskej Novej Vsi a efektívne vynakladáme prostriedky nás všetkých bez prenášania zodpovednosti a dlhov na budúce generácie

Zvýšili sme o niekoľko desiatok tisíc eur finančnú a technickú podporu občianskych združení, organizácií a spolkov v Devínskej Novej Vsi

Zaviedli sme transparentný systém prideľovanie dotácií cestou zmeny všeobecne-záväzného nariadenia, pričom vznikla dotačná komisia ktorá kontroluje transparentnosť žiadostí, pričom nad 5tis. eur musí mať prijímateľ zriadený transparentný účet

Ciele, na ktorých realizácii pracujem:

V najbližšom období je mojim cieľom zavedenie participatívneho rozpočtu projektov v Devínskej Novej Vsi. Aby mohol každý Devínskonovovešť priamo a jasne rozhodnúť svojim názorom a hlasom, ktoré projekty a aktivity v Devínskej Novej Vsi sa budú realizovať cez samosprávu