Memorandum
medzi

kandidátom na starostu Mestskej časti Bratislava – Devínka Nová Ves. – p. Dáriusom Krajčírom(ďalej len „kandidátom na starostu“)

a

podnikateľmi podnikajúcimi v Mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves (ďalej len „podnikatelia v MČ DNV)

toto memorandum vyjadruje:

  1. a) snahu podnikateľov v MČ DNV spolupracovať s kandidátom na starostu po tom, ak bude zvolený v komunálnych voľbách v roku 2018 za starostu Mestskej časti Devínskej Novej Vsi (ďalej len „MČ DNV“)
  2. b) snahu o budúcu spoluprácu a vzájomný rešpekt v súlade so zákonmi Slovenskej republiky
  3. c) podmienky za ktorých podnikatelia pristúpení k tomuto memorandu prispejú nefinačne a finančne na kampaň v rámci komunálnych volieb 2018.

Kandidát na starostu prehlasuje:

– bude vždy a v plnom rozsahu rešpektovať zákony Sloveskej republiky,
– nebude zvýhodňovať žiadne skupiny obyvateľov, alebo podnikateľov nad inou skupinou,
– pri svojich plánoch a rozhodnutiach bude konzultovať riešenia a spolupracovať s tými, ktorých sa rozhodnutie dotkne,
– bude podnikateľov považovať za partnerov, nie súperov, v snahe získať, alebo nestratiť podporu svojich voličov,
– vytvorí priestor pre komunikáciu s podnikateľmi v snahe konzultovať hlavné rozvojové a regulačné plány v Devínskej Novej Vsi a aj Bratislave, ktoré si vyžadujú stanovisko mestskej časti,

Podnikatelia prehlasujú:

– nebudú sa dožadovať žiadnych individuálnych výhod, ktoré by po ich získaní od MČ DNV poškodilo občanov, alebo iných podnikateľov,
– nebudú realizovať projekty, ktoré otvorene, alebo skryto budú v rozpore, alebo „na hrane“ so zákonmi Slovenskej republiky a súčasne sa budú dožadovať podpory zo strany MČ DNV,
– budú hľadať priestor, ako spojiť svoje podnikanie so zámermi MČ DNV a o týchto zámeroch budú primerane informovať MČ DNV,
– budú prispievať finančne alebo vlastnými voľnými kapacitami na verejnoprospešné projekty s cieľom zabezpečenia ich dofinancovania, ak takéto projekty podporujú ich podnikanie,
– budú nápomocný MČ DNV pri prípadných humanitárnych problémoch, alebo katastrofách v snahe čo najskôr obnoviť riadne fungovanie MČ DNV,
– že budú prispievať na kampaň len transparentným spôsobom.

V Bratislave – október 2018


K memorandu sa pripojili:

Ing. Peter Táborský