Ako kandidát na starostu mestskej časti som sa pripojil k verejnému záväzku

ku komunálnym voľbám 2018 v oblasti rozvoja cyklistickej a pešej dopravy, verejných priestorov.

Verejne sa zaväzujem, že najneskôr do 4 rokov:

  1. Viditeľne zvýšim podiel nemotorovej dopravy
  2. Zrevitalizujem 2 významné verejné priestory (ulice, námestia) v rámci širšieho centra mestskej časti s preferenciou peších, cyklistov a MHD (koncept Kompletných ulíc)
  3. Vypracujem koncepčný dokument rozvoja cyklodopravy v prvom roku (ak takýto obec nemá) a zrealizujem minimálne 25% cyklotrás každoročne podľa dokumentu (značením, výstavbou a pod.)
  4. Zrealizujem bezbariérové vstupy na chodník na 50 miestach v mestskej časti na základe koncepčných architektonických a funkčných princípov a zasadím sa o to, aby boli všetky nové či opravované chodníky a trasy riešené bezbariérovým spôsobom.
  5. Budem svoje aktivity vykonávať transparentne, teda sprístupním dostupné informácie na žiadosť, budem proaktívne zverejňovať informácie k chystaným a prebiehajúcim projektom, vrátane rozpracovanej projektovej dokumentácie a budem systémovo zapájať verejnosť do tvorby projektov a strategických dokumentov mestskej časti.

Viac informácií a celý projekt nájdete : https://cyklokoalicia.sk/volby-2018-verejny-zavazok/