Volebný program Dáriusa Krajčíra

DOPRAVA

 • Severný obchvat – Realizácia projektu –– napojenie VW a Priemyselného parku BA-DNV na obchvat – Vyriešenie dopravnej situácie v časti Kolónia. (dotácia z úradu vlády SR – 25. mil €)
 • Riešenie parkovacej politiky Kostolné, Podhorské – Vyhradené parkovanie pre obyvateľov s trvalým pobytom (TP) , záchytné parkoviská pre obyvateľov bez TP, parkovací dom
 • Prístup do Devínskej Novej Vsi, vybudovanie nového príjazdu do BA-DNV – predĺženie Eisnerovej ulice
 • Istrijská ulica – revitalizácia až po Eisnerovu ulicu
 • Obnova cyklotrasy a vysporiadanie pozemkov   do Devínskeho Jazera + realizácia projektu cyklotrasy Devínska – Dúbravka a následné napojenie cyklodopravy
 • Riešiť trasovanie MHD, v spolupráci s magistrátom a VW riešiť počty a kapacity jednotlivých liniek
 • Vybudovanie vlakovej zastávky za budovou OC Glavica

TRANSPARENTNOSŤ

 • Verejné = zverejnené – transparentná samospráva bude samozrejmosťou a nie požiadavkou
 • Vytvorenie OPA – občianskeho parlamentu – komisia v ktorej bude mať zastúpenie každá ulica v Devínskej – zlepšenie komunikácie mestskej časti s obyvateľmi
 • Zavedenie elektronických aukcií pre úrad pri predajoch a prenájmoch majetku, parkovacích miest

BEZPEČNOSŤ

 • Vybudovanie kamerového systému s 24 hodinovým dohľadovým centrom – nepretržitý monitoring verejných priestranstiev v spolupráci s PZ a MsP
 • Zvýšenie počtu hliadok mestskej polície a policajného zboru
 • Osadenie dopravných zrkadiel na vyústenia ulíc zo sídliska na Eisnerovu ulicu
 • Zlepšenie označenia prechodov pre chodcov osvetlením

ZDRAVIE

 • Zabezpečiť v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva 24 hodinové stanovisko pre RZP ( rýchlu zdravotnú pomoc)
 • Rozšírenie špecializovaných ambulancií v Devínskej Novej Vsi v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom a spoločnosťou Volkswagen (ortopédia, neurológia, Chirurgia, RTG).

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

 • Revitalizácia Vodnej nádrže Mlynská ( rybník) a okolia na rekreačné a športové účely
 • Čistota verejných priestranstiev a zimná údržba– systematické pravidelné kontroly, zlepšenie systému upratovania a údržby, doplnenie smetných košov, doplniť koše na psie exkrementy
 • Strom do každej ulice – výsadba stromov a okrasných drevín a v revitalizácií rastúcej zelene, pravidelné kontroly, kosenie
 • postupná revitalizácia verejných priestranstiev, chodníkov a ciest
 • Zlepšenie pracovných podmienok pre zamestnancov

ŠKOLSTVO

 • Riešenie nových kapacít a rekonštrukcia materských a základných škôl v Devínskej Novej Vsi
 • Zlepšenie pracovných podmienok pre pedagógov a zamestnancov škôl

ŠPORT A TURISTIKA

 • Viacúčelová športovo-spoločenská hala – vypracovanie projektu a vybudovanie
 • Postupná obnova detských ihrísk a doplnenie prvkov + vybudovanie nových ihrísk v časti Kolónia
 • „Vyhliadková veža“ – na Devínskej Kobyle dokončenie projektu

KULTÚRA

 • Rekonštrukcia budovy bývalého kina a revitalizácia okolia – návrh spôsobu využitia objektu.
 • Malá sála Istra Centra – príprava a realizácia projektu –  na mieste „Bývalej Denovy“ (Hradištná ul.)

VÝSTAVBA

 • Vybudovanie centrálneho námestia (nám. J. Kostru)
 • Dokončenie projektu a vybudovanie zberného dvora (M.Pišúta 5)

SOCIÁLNA POLITIKA

 • Silnejšia sociálna politika MČ – prepojenie aktivít Miestneho úradu s dobrovoľníkmi, zapojenie mamičiek aj seniorov do aktivít a brigád
 • Podpora aktivít seniorov – prostredníctvom miestneho úradu a jestvujúcich organizácií
 • Rekonštrukcia budovy klubu dôchodcov

FINANCIE

 • Väčšia finančná i technická podpora občianskych združení, organizácií a spolkov v Devínskej Novej Vsi
 • Zavedenie participatívneho rozpočtu
 • Zavedenie transparentného systému prideľovania dotácií – zmena VZN